1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad e-poe klientide (edaspidi Klient) ja www.koreacosmetics.eu omaniku Korea Cosmetics OÜ (edaspidi koreacosmetics.eu) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja www.koreacosmetics.eu vahelisi suhteid www.koreacosmetics.eu hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Koreacosmetics.eu jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel info@koreacosmetics.eu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Korea Cosmetics OÜ ja Klient soovivad kaubelda www.koreacosmetics.eu veebilehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. www.koreacosmetics.eu e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1. www.koreacosmetics.eu e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes

2.2 Hinnad ei sisalda ja nendele ei lisandu käibemaks, kuna e-poe omanik Korea Cosmetics OÜ ei ole registreeritud Eesti Maksu- ja Tolliametis kui käibemaksukohustuslane ettevõtte.

2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused.

2.4. Korea Cosmetics OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: ülekandega pangakontole, SEB või Swedbank pangalingiga, teha kaardimakset või maksta PayPal'i kaudu.  Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

3.2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnituse või ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast, juhul kui pole kokkulepitud teisiti.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui 100% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.

4.2. Korea Cosmetics OÜ kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

4.3. Pärast seda kui Kliendi tellimus on koreacosmetics.eu lattu saabunud ja sorteeritud, antakse kaup üle kulleritele ning toimetakse see eelnevalt kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

4.4. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Korea Cosmetics OÜ'd koheselt enne kohaletoomist.

4.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Korea Cosmetics OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.6. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab koreacosmetics.eu üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab koreacosmetics.eu kaupa mitte vastu võtta.

4.7. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile info@koreacosmetics.eu

4.8. Kui lepingus on ette nähtud asja vedamine, loetakse asja Kliendile üleandmise kohustus täidetuks hetkest, kui Kaupleja poolt organiseeritud vedaja on asja tarbijale üle andnud või on tarbija sattunud ise vastuvõtuviivitusse.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates asja kättesaamisest. Selle aja jooksul peab klient oma soovist taganeda müüjale teatada. Asi tuleb tagastada vastavalt VÕS §-le 56 lg 3 viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse saatmisest müüjale.

5.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Kaasas peab olema taganemisavaldus.

5.3 Taganemisavaldus peab sisaldama Müüja poolt Ostjale väljastatud tellimuse numbrit, samuti Ostja pangakonto numbrit, kuhu Ostja soovib, et Müüja talle Toodete eest tasutu tagastaks.

5.4. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole seadusega ettenähtud aja jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile info@koreacosmetics.eu (30 päeva jooksul peale avalduse esitamist), eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires Korea Cosmetics OÜ lattu.

5.5. Kauba tagastamise kulu seadusega ettenähtud summa ulatuses kannab Klient, va p5.6.

5.6. Korea Cosmetics OÜ kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet). Vastavalt võlaõigusseadusele VÕS §-le 220 lg 1 peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

5.7. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Korea Cosmetics OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

Toote tagastamiseks saada palun enne postitamist teavitus aadressile info@koreacosmetics.eu ja märgi järgnev info: Tellija nimi, tellimuse number, tagastatav toode ja soovi korral vahetustoode, arveldusarve juhul, kui maksja andmed ei ühti tagasimakse saaja andmetega.

5.8. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendill õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile info@koreacosmetics.eu vastavasisulise avalduse. 

5.9. Korea Cosmetics OÜ jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus koreacosmetics.eu poolt pakutava asendustootega.

6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Korea Cosmetics OÜ`d probleemist e-posti aadressil info@koreacosmetics.eu ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed; toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod); tellimuse nr. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Korea Cosmetics OÜ -lt tasuta toote parandamist

6.3. Peale pretensiooni esitamist kohtustub koreacosmetics.eu Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 14 päeva jooksul.

6.4. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist või asendamist.

6.5. Puudusega toote asendamise korral on koreacosmetics.eu-l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote tagastamist. Korea Cosmetics OÜ kannab toote parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja Korea Cosmetics OÜ ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda koreacosmetics.eu -lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

6.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Korea Cosmetics OÜ keeldub õigustamatult toote parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

6.7. koreacosmetics.eu ei vastuta:

  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
  • defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
  • toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Korea Cosmetics OÜ vastutab Kliendi ees koreacosmetics.eu poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Klient vastutab koreacosmetics.eu ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4. Korea Cosmetics OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.5. Korea Cosmetics OÜ ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (koreacosmetics.eu mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

7.6. Korea Cosmetics OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

8. Privaatsus

8.1 Koreacosmetics.eu veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2 Korea Cosmetics OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

9. Muud tingimused

9.1. Korea Cosmetics OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Korea Cosmetics OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

9.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Korea Cosmetics OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

9.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Korea Cosmetics OÜ-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.